Konflikty i mediacje…

Konflikty i mediacje…

Opposites, Kciuk, Pozytywne, Negatywne, Wysoki, W Dół

Konflikty, spory i nieporozumienia są rzeczą zwyczajną i naturalną. Skoro więc nam się zdarzają na pewno można je rozwiązać. Konflikty mogą mieć różne przyczyny i dotyczyć różnych sfer w naszym życiu.

Konflikt można rozumieć jako niezgodę pomiędzy ludźmi, muszą więc wystąpić dwie strony (osoby, grupy), które są ze sobą w jakiejś zależności, mają jakieś potrzeby i widzą, że ich zaspokojenie jest trudne do pogodzenia z potrzebami tej drugiej strony. Kiedy owe „strony” podejmują działania by zaspokoić swoje potrzeby to w ich wyniku konflikt może ulec rozwiązaniu, zaostrzeniu bądź złagodzeniu.

„Dobry konflikt nie jest zły”

Często konflikt jest postrzegany jedynie jako negatywne zjawisko, w którym doświadczamy nieprzyjemnych stanów emocjonalnych. Tymczasem konflikt w opinii wielu znawców jest elementem kontaktów interpersonalnych i oprócz zagrożeń dla relacji skonfliktowanych osób, może także być postrzegany jako szansa na zyskanie wyższej jakości tych relacji.

Sytuacje konfliktowe bywają źródłem energii i motywacji. Krystalizują się potrzeby uczestniczących w nim osób, powstaje przestrzeń do refleksji nad działaniem, poczuciem sprawiedliwości, do konkretnego określenia swojej opinii. Jest to sytuacja, w której może dojść do wyjaśnienia spornych kwestii, które bez powstania sporu by się nie ujawniły.

Konflikty mają również swoje negatywne aspekty. Często towarzysz im silny stres, trudne emocje, co powoduje wzrost nieufności, trudności komunikacji a w konsekwencji pogorszenie a nawet wycofanie z relacji.

W sytuacjach konfliktowych nie zawsze strony konfliktu potrafią samodzielnie znaleźć sposób na rozwiązanie. Sine emocje i brak obiektywizmu zupełnie naturalnie zaburzają tzw. jasność widzenia.

Rozwiązywanie konfliktów

Rozwiązaniem są mediacje. Jest to metoda rozwiązywania sporów w której istotną rolę pełni mediator. To osoba bezstronna i neutralna, pomaga stronom we właściwej komunikacji oraz w osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody. Mediacja koncentruje się na tym, jakie są interesy stron i co każda z nich uważa za sprawiedliwe. W mediacji wygrywają obie strony sporu.

Para, Człowiek, Kobieta, Dyskusja

Szczególną rolę przywiązuję do mediacji w sprawach rodzinnych, do konfliktów związanych z rozwodami, rozpadem relacji, w których konsekwencje nieporozumień ponoszą osoby trzecie, w tym przypadku dzieci.Bardzo przydatnym jest wówczas spotkanie z mediatorem i wspólne utworzenie Rodzicielskiego Planu Wychowawczego. Przy udziale osoby trzeciej można zadbać by było to spotkanie skoncentrowane na potrzebach dzieci i dorosłych, nie zaś na żalu i urazach jakie parę doprowadziły do rozpadu związku.

Zapraszamy do korzystania z tej alternatywnej formy rozwiązywania konfliktów .

Mediacje i Rodzicielskie Plany Wychowawcze w Kuźni prowadzą mediatorzy:

(informacje o cenie znajdziesz w zakładce Zespół specjalistów)